Regulamin świadczenia usług

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych przez Źródło – Terapia i Muzyka należący do: Anna Szlaużys-Kowalik z siedzibą w Warszawie, ul. Dwernickiego 27/21, 04-396, NIP: 1132806930.

Zakres usług

§ 2. 1.Terapeutka Źródło – Terapia i Muzyka świadczy usługi w zakresie:

a)     konsultacji psychoterapeutycznej,

b)     psychoterapii indywidualnej,

c)     psychoterapii par i małżeństw,

d)     psychoterapii młodzieży,

e)     warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych;

f)     muzykoterapii.

2. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej zrodlo.eu/terapia i zrodlo.eu/muzyka.

3. W zależności od wyboru Klienta, usługi świadczone są:

1)     w trakcie spotkań na żywo w Warszawie w placówce „Cud Grochów” przy ul. Osowskiej 84a, 04-351 – wskazane w lit. a-f, lub

2)     w formie on-line przy wykorzystaniu narzędzi (Zoom, Skype, Google Meet itp.) – wskazane w lit. a-d i f

– w zależności od umowy między klientem a terapeutą.

4.Warsztaty, treningi i szkolenia odbywają się w „Centrum Dobrej Terapii” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 177, 41-800.

5. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.

6. Psychoterapeutka Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys-Kowalik zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 685, z późn. zm.).

7. Psychoterapeutka/muzykoterapeutka świadcząca usługi posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia psychoterapii/muzykoterapii.

8. Psychoterapeutka/muzykoterapeutka na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji.

Realizacja usług

§ 3. 1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.

Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

Płatności i rezerwacja wizyt

§ 4. 1. Wizyty można rezerwować za pośrednictwem kalendarza na stronie internetowej www.zrodlo.eu lub wysyłając e-mail na adres rezerwacje@zrodlo.eu.

2. Wynagrodzenie za sesje:

1)     stacjonarne – płatne jest  z góry przelewem przed konsultacją lub sesją;

2)    on-line – płatne jest z góry przelewem, najpóźniej na 24 godziny przed spotkaniem.

3. Sesję uważa się za opłaconą:

1)     w momencie zaksięgowania środków na koncie Źródło – Terapia i Muzyka
lub

2)    z chwilą otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu, e-mailowo na adres: rezerwacje@zrodlo.eu.

4. W przypadku braku wpłaty w terminie, Źródło – Terapia i Muzyka ma możliwość anulowania sesji.

5. Źródło – Terapia i Muzyka świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.zrodlo.eu.

6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę.

7. Klient może zrezygnować z wizyty, która została umówiona przez:

1)     kalendarz wizyt,

2)    e-mail

– bez podania przyczyny, za pomocą wysłania e-maila na adres rezerwacje@zrodlo.eu.

8. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 7, Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem sesji, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku pierwszorazowej wizyty Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 24 godzin przed planowanym terminem sesji.

10. W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu sesji na zasadach określonych w ust. 7–9, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.

Poufność i standardy

§ 5. 1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.

2. Psychoterapeutka/muzykoterapeutka przestrzega tajemnicy zawodowej, jednakże w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeutka/muzykoterapeutka jest zobowiązana do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.

3. Psychoterapeutka/muzykoterapeutka poddaje swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

§ 6.1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest przedsiębiorca: Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys-Kowalik z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.zrodlo.eu.

2. Dane przekazywane przez Klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.

3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Reklamacje

§ 7.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.

2. Reklamacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza reklamacji.

3. Reklamacje składane w innej formie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja zgłoszona zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys-Kowalik, niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Zwroty

§ 8 1. Nie dokonuje się zwrotów opłat poniesionych za Usługi wyświadczone w prawidłowy sposób.

2. Przez „prawidłowy sposób wykonania usługi”, rozumie się:

a) wywiązanie się przez psychoterapeutkę i Klienta z umówionego terminu wizyty;

b) zrealizowanie jej w pełnym wymiarze czasu trwania;

c) nienaruszenie przez psychoterapeutkę przepisów wewnętrznych, krajowych oraz zachowanie tajemnicy w zakresie treści prowadzonej konsultacji.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na realizację usługi, jaka była przedmiotem reklamacji.

4. Środki są wypłacane Klientowi na wskazane w reklamacji konto bankowe.

5. W przypadku odwołania przez Klienta lub przełożenia na inny termin umówionej Konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia) wcześniej niż na 24 godziny przed wybranym terminem (dzień i godzina) w przypadku pierwszej wizyty lub 48 godzin w przypadku kolejnych wizyt, Klientowi przysługuje pełen zwrot wniesionej z tytułu zamówionej usługi opłaty.

6. Każdy przypadek odwołania lub przełożenia na inny termin umówionej Konsultacji wymaga poinformowania psychoterapeutki przez Klienta w odpowiedni sposób, tj.: osobiście lub poprzez e-mail.

7. W przypadku odwołania przez Klienta umówionej konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia), później niż na 24 godziny przed wybranym terminem w przypadku wizyty pierwszorazowej lub 48 godzin w przypadku kolejnych wizyt, bądź niezachowania formy powiadomienia o tym fakcie, omówionej w ust. 6., Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty z tytułu zamówionej usługi w żadnej wysokości.

8. Klient, który – z dowolnych przyczyn – nie stawił się na umówioną konsultację i nie powiadomił uprzednio psychoterapeutki o swoim niestawiennictwie z wyprzedzeniem w sposób opisany w ust. 6. (licząc do dnia i godziny rozpoczęcia umówionej Konsultacji), jest zobowiązany do uregulowania należności za opuszczoną konsultację, w pełnej kwocie.

9. Klient, który nie spełni warunku postawionego w ust. 8., nie może kontynuować korzystania z usług do momentu uregulowania wspomnianej, zaległej należności.

Postanowienia końcowe

§ 9 1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.zrodlo.eu.

4. W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2022.

Polityka prywatności

Podstawa prawna

§1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje

§ 2. 1. Administratorem danych osobowych jest Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys Kowalik, z siedzibą w Warszawie ul. ul. Dwernickiego 27/21, 04-396, NIP: 0132806930, e-mail: rodo@zrodlo.eu.

2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Szlaużys-Kowalik.

Procedury

§ 3. W czasie korzystania ze strony internetowej i jej podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

Cel zbierania danych osobowych

§ 4. 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, powierzonych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie art. 6 RODO w celach marketingowych (tj. w celu sprzedaży usług).

2. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:

1)     zawarcie i wykonanie usługi (umowy) oraz wystawienie rachunku/faktury;

2)     ustalenie terminu wykonania usługi (umowy);

3)     udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania;

4)     udzielanie informacji o oferowanych produktach i usługach;

5)     wysyłanie newsletterów i innych materiałów marketingowych;

6)     analiza statystyczna Google Analytics. Dane zebrane posłużą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.

Przekaz danych osobowych osobom trzecim

§ 5. 1. Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystane jedynie w celu realizacji oferty.

2. Terapeuta nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników witryny. 

3. Nie wykorzystujemy pozyskanych danych osobowych w żadnym innym celu.

4. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

5. Podanie danych jest obowiązkowe celem otrzymania odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz elektroniczny oraz w celu zapisania na wizytę (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

Narzędzia analityczne

§ 6. Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys Kowalik, z siedzibą w Warszawie ul. ul. Dwernickiego 27/21, 04-396, w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona w elektronicznym formularzu. Odbiorcami danych są Google Analytics oraz Facebook Pixel.

Czas przetwarzania danych

§ 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa użytkownika

§ 8. 1. Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej przez informację pisemną, nadaną za pośrednictwem e-maila.

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

3. Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

4. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook.

5. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

6 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.


DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)     adresie e-mail – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – przez formularz zamieszczonym na stronie internetowej zrodlo.eu/terapia, zrodlo.eu/muzyka lub przez kontakt e-mailowy;

2)     formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej zrodlo.eu/terapia, zrodlo.eu/muzyka, które pozwalają Klientowi na umówienie się na sesję;

3)     sesji – należy przez to rozumieć usługę świadczoną na rzecz Klienta zgodnie z ofertą Źródło – Terapia i Muzyka;

4)     psychoterapeucie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.);

5)     muzykoterapeucie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia muzykoterapii na podstawie międzynarodowego certyfikatu „Music Therapy Board Certification (MT-BC) wydanego przez Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich;

6)     Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę;

7)     regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy;

8)     stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.zrodlo.eu;

9)     usłudze – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą Źródło – Terapia i Muzyka;

10)   usługodawcy – należy przez to rozumieć Źródło – Terapia i Muzyka Anna Szlaużys-Kowalik z siedzibą w Warszawie;

11)   konsultacji – należy przez to rozumieć od jednego do trzech spotkań Klienta z psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.